Poziv za ohranitev reke Save brez (novih) HE

Več kot petdeset znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov s področij biologije, ekologije in naravovarstva, družboslovja ter predstavnikov naravovarstvenih organizacij je 11. 01.2021 na pristojne državne organe – Ministrstvo za okolje in prostor ter Vlado RS, na poslance, na parlamentarne in zunajparlamentarne stranke ter parlamentarne odbore naslovilo poziv za ohranitev reke Save brez (novih) hidroelektrarn.

Poziv je namenjen odločevalcem, naj najdaljše slovenske reke, reke Save, njenih z Naturo 2000 varovanih odsekov ter edinstvenih živalskih in rastlinskih habitatov ne uničijo s trajnimi, megalomanskimi hidroenergetskimi objekti, pač pa naj – nasprotno –  vse napore usmerijo v zaščito naravnega rečnega ekosistema in ohranitev bogate biotske pestrosti, ki je ključnega pomena za prihodnost.

Prof. dr. Mihael J. Toman, profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda, prvopodpisani pod poziv, opozarja:  »Govorjenje o zeleni energiji iz hidroelektrarn je z vidika ekosistemov in narave popoln nesmisel. Ne gre za nikakršno zeleno energijo, razen seveda, če govorimo o zeleni barvi evtrofiziranih akumulacij … Vprašati se moramo, ali smo kot družba že toliko zreli, da prenehamo ugotavljati, kakšne odpustke v obliki omilitvenih, izravnalnih ukrepov in nadomestnih habitatov si lahko privoščimo, da lahko neko naravno vrednoto uničimo. Če reko pregradimo, reke ni več. Konec. Po svetu že podirajo jezove na rekah, mi pa bi ves čas nekaj gradili!« 

Podpisniki pobude pozivajo odločevalce – v prvi vrsti vlado RS, da se v nacionalnemu energetskem programu odreče nadaljnji gradnji novih hidroelektrarn na slovenskih rekah, še posebej v ohranjenem rečnem delu srednje Save.

Podpisniki:

dr. Mihael J. Toman, redni profesor za ekologijo in varstvo celinskih voda na Biotehniški fakulteti UL

dr. Aleš Snoj, znanstveni svetnik, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani dr. Andrej Gogala, Prirodoslovni muzej Slovenije

dr. Klemen Koselj, Max Planck Institute for Ornithology, Seewiesen, Nemčija; Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Peter Trontelj, redni profesor za področje evolucijske biologije, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

doc. dr. Cene Fišer, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani dr. Žiga Fišer, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Valerija Zakšek, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Simona Prevorčnik, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Gregor Božič, Gozdarski inštitut Slovenije

dr. Damijan Denac, direktor DOPPS

dr. Nejc Jogan, izredni profesor za sistematsko botaniko na Biotehniški fakulteti UL

Gregor Aljančič, univ. dipl. biol., Društvo za jamsko biologijo

dr. Špela Gorički, univ. dipl. biol.

dr. Dušan Devetak, redni profesor za fiziologijo živali

dr. Urška Koce, univ. dipl. biol., DOPPS

dr. Polona Pengal, univ. dipl. biol., Zavod REVIVO

dr. Uroš Žibrat, univ. dipl. biol., znanstveni sodelavec, Oddelek za varstvo rastlin, Kmetijski inštitut Slovenije

dr. Jaka Razinger, univ. dipl. biol., znanstveni sodelavec

dr. Marjetka Levstek, univ. dipl. ing. kem. inž., Slovensko društvo za zaščito voda

dr. Tom Turk, redni profesor za biokemijo, Oddelelk za biologijo, BF, UL

prof. dr. Tamara Lah Turnšek, predstojnica znanstveno-raziskovalnega razreda Inženirske akademija Slovenije (IAS) in znanstvena svetnica na Nacionalnem inštitutu za biologijo

dr. Gorazd Kosi, univ. dipl. biol., raziskovalec na področju ekologije vodnih ekosistemov

dr. Tomi Trilar, univ. dipl. biol., Prirodoslovni muzej Slovenije

doc. dr. Maja Zagmajster, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Igor Zelnik, izredni profesor za področje ekologije na Biotehniški fakulteti UL

dr. Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije

prof. dr. Mitja Kaligarič

doc. dr. Barbara Rajgelj, Fakulteta za družbene vede

dr. Luka Omladič, Inštitut za aplikativno etiko

doc. dr. Andrej Kurnik, Fakulteta za družbene vede

doc. dr. Simona Zavratnik, Fakulteta za družbene vede

izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem

Aljoša Slameršak, M.Sc. Climate Studies, M.Sc. Environmental Sciences; Autonomous University of Barcelona, Institute of Environmental Science and Technology

mag. Maša Čarf, univ. dipl. biol.

Peter Kogovšek, mag. mol. fun. bio., predsednik Slovenskega odonatološkega društva

Eva Praprotnik, mag. varst. nar.

Jernej Košir, mag. biol. in ekol. z naravovar.

Marjana Hönigsfeld Adamič, univ. dipl. biol.

Lucija Ramšak, univ. dipl. biol.

Brina Sotenšek, univ. dipl. biol.

Damjan Vinko, univ. dipl. biol., prof. biol., urednik Trdoživa – biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave

Jana Kus Veenvliet, univ. dipl. biol., Zavod Symbiosis, so. p.

Tomaž Mihelič, univ. dipl. inž. gozd., DOPPS

Marko Zupančič, univ. dipl. inž. agr., DPRS

Ana Celestina, univ. dipl. biol.

Rok Rozman, univ. dipl. biol., Balkan River Defence, Leeway Collective – zavod za promocijo in ohranjanje vodnih ekosistemov

Igor Nekrep, univ. dipl. biol.

Tone Tavčar, Fish and Wildlife Technologist

Dušan Klenovšek, prof. kem. in biol., ambasador Nature 2000, varuh gorske narave

Miha Žvan, predsednik Društva za varstvo okolja Bled

Janko Rožič, predsednik Odbora za rešitev Save Dolinke

Srečko Kunčič, predsednik Društva Spoštujmo Bled

Rudi Kraševec, predsednik Društva za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum

Jasmina Kotnik, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Neja Rojc, Terra Anima, društvo za poglobljeno ekologijo

Špela Kaplja, Terra Anima, društvo za poglobljeno ekologijo

Tina Demšar, Terra Anima, društvo za poglobljeno ekologijo

Alfred Levstek, član okoljskega društva Dondes

Gaja Brecelj, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj

Aleš Zdešar, višji naravovarstveni svetovalec, Strokovna služba Javnega zavoda Triglavski narodni park

Andreja Slameršek, prof. kem. in biol., predsednica DPRS – Društvo za preučevanje rib Slovenije

Timotej Turk Dermastia, mladi raziskovalec na Morski biološki postaji NIB Piran

mag. Gregor Kos, ZA ZDRAVO DRUŽBO

Tatjana Gregorc, univ. dipl. biol., LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Klemen Ploštajner, mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede

Lea Likozar, univ. dipl. biol., MCIEEM, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine