Sava je največji pritok Donave (glede na pretok)1 in najdaljša slovenska reka.2 V Sloveniji je dolžina njenega toka 221 km, od izvira v Zelencih do izliva v Donavo v Beogradu pa čez 900 km.2 Reka Sava spada med bolje ohranjene reke v Evropi.1,3 Glede na petstopenjski kvalifikacijski sistem hidromorfološke ohranjenosti (standard EN 14614)4 se kar 53 % Save uvršča v razred 2 (“malo spremenjen vodotok”), 4 % pa sodi v razred 1 (“skoraj naraven vodotok”).1 Porečje Save je vroča točka evropske biodiverzitete, tu prebiva 250 vrst ptic gnezdilk in endemične ter ogrožene ribje vrste, kot je sulec.1

Eno največjih groženj Savi predstavljajo projekti hidroelektrarn, ki pomenijo uničenje rečnega ekosistema. V celotnem porečju Save je načrtovanih preko 500 velikih in malih hidroelektrarn, od teh se jih več deset nahaja znotraj življenjskega območja sulca. Velik del načrtovanih velikih hidroelektrarn na Savi je prav v Sloveniji.1

Holding Slovenske elektrarne (HSE) namerava na območju srednje Save graditi verigo 10 novih velikih hidroelektrarn:7 HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE Tacen.8

V Sloveniji imamo na Savi že zgrajenih 8 velikih in več kot 200 malih hidroelektrarn, ki so prisotne tako na Savi kot njenih pritokih.6 Srednja Sava med Medvodami in Vrhovim je tako edini še ohranjeni daljši sklenjeni odsek reke Save v Sloveniji. Kot taka predstavlja izjemno pomemben življenjski prostor številnih domorodnih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, hkrati pa ima velik pomen tudi za ljudi. V savskih naplavinah se nahajajo zaloge kakovostne pitne vode, plodna polja v njenem porečju omogočajo pridelavo hrane, vodni in obvodni prostor pa ponuja prebivalcem možnosti za oddih in rekreacijo.

 

Viri:

  1. Schwarz, U. 2016. Sava White Book. The River Sava: Threats and Restoration Potential. Radolfzell/Wien: EuroNatur/Riverwatch., 144 str.
  2. Žitnik M. et al. 2013. Voda  – od izvira do izpusta. Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, 42 str.
  3. https://balkanrivers.net/en/key-areas/sava-river
  4. Repnik, P. 2007. Poročilo o delu Inštituta za vode Republike Slovenije za leto 2007. Programski sklop: I.skupina EU politika do voda, projekt: I/1/2: Razvoj procesa načrtovanja – podporne vsebine. Naloga: I/1/2/2 Dopolnitev in novelacija seznama (IzVRS) mordoloških obremenitev. Inštitut za vode republike Slovenije, Ljubljana, 145 str.
  5. https://balkanrivers.net/en/vmap
  6. Ministrstvo za okolje in prostor. 2010. Skrbimo za porečje Save: kako bomo poskrbeli za porečje Save?: predstavitev načrta upravljanja voda 2009-2015. Ljubljana.
  7. https://www.hse.si/sl/skupina-hse/razvojni-projekti/
  8. https://www.gen-energija.si/investiramo-in-razvijamo/srednjesavske-elektrarne