Podporniki

Skupino Za Savo podpirajo:

Greenpeace Slovenija
Kladezna 12
1000 Ljubljana
info.slovenia@greenpeace.org

“Danes se soočamo ne samo z vse bolj nevarnim segrevanjem ozračja, temveč pospešeno izgubljamo dele rastlinskega in živalskega sveta, celotne ekosisteme. Podpiramo delo vseh vključenih v skupino Za Savo, saj se bomo v Sloveniji uspešno soočali z okoljskimi krizami le, če bomo zaščitili naše ekosisteme pred škodljivimi posegi, ohranili bogastvo naših rek, gozdov, morja, mokrišč. na področju proizvodnje energetike pa se še posebej v naslednjih letih posvetili opuščanju premoga ter izkoriščanju sončne in vetrne energije v rokah lokalnih skupnosti.”

Društvo Ekologi brez meja
Trubarjeva 50
1000 Ljubljana
info@ebm.si

“V letu 2020 smo skupaj prehodili, prekolesarili in preveslali celoten tok reke Save, ob tem organizirali čistilne akcije in opozarjali na posledice posegov na rečne ekosisteme. A naravi še vedno grozijo škodljivi posegi. Ekologi brez meja zato podpiramo nevladne organizacije in gibanja, ki nadaljujejo boj za reko Savo. Ker narava potrebuje glas.”

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000   Ljubljana
info.rzs@ribiska-zveza.si

“Ribiška zveza Slovenije izraža podporo ciljem kampanje Za Savo. Na RZS se zavedamo negativnih posledic gradnje HE in MHE na ribji živelj, posebej v primeru srednje Save in Natura 2000 območij.”

 

Ribiška družina Novo Mesto
Seidlova cesta 8
8000 Novo mesto
 
“Ribiška družina Novo Mesto podpira aktivnosti vaše organizacije za ohranjanje naravnih danosti v Republiki Sloveniji, 
še posebej pa podpiramo vse vaše aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju prosto tekoče srednje Save.
Pridružujemo se vašem poslanstvu za ohranjanje naravnih vodotokov, s čim manj škodljivih poseganj v naravne habitate.”
Botanično društvo Slovenije
Večna pot 111
1000 Ljubljana
 
“Botanično društvo Slovenije podpira nevladne organizacije, ki delujejo v okviru skupine Za Savo. 
Ob načrtih za izgradnjo novih HE na Savi mora imeti reka in njen ekosistem svoje zagovornike. 
Vedno novi posegi v rečni ekosistem puščajo nepredvidljive posledice na flori in favni, zato 
morajo biti odločitve o posegih sprejete v transparentni in odprti javni razpravi.”    
 
Društvo Dinaricum
Večna pot 111
1000 Ljubljana
 
“Omrežje rečnih ekosistemov deluje kot krvožilje krajine, po katerem se pretaka življenjska tekočina vseh bližnjih ekosistemov. S pregrajevanjem rek se resda trajnostno izkorišča potencial vodnega medija, vendar se hkrati trajnostno siromaši potenical vodnega ekosistema – življenjskega okolja od katerega so odvisni mnogi organizmi – tudi ljudje. Ker podpiramo ohranjanje narave, podpiramo pobudo Za Savo.”

CIPRA Slovenija
Trubarjeva 50
1000 Ljubljana
slovenija@cipra.org

“CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, je članica mednarodne mreže CIPER. Zavzemamo se za trajnostni razvoj gorskih območij; imamo status društva v javnem interesu. Na pobudo mreže CIPER je nastala Alpska konvencija – prva mednarodna pogodba v Evropi, namenjena zaščiti alpskih ekosistemov, promociji trajnostnega razvoja, skrbi za ohranitev prebivalstva, alpske duhovne in snovne dediščine ter kulture.”

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Trubarjeva 50
1000 Ljubljana
info@umanotera.org

Udruga za ekološke aktivnosti Nova Zora
Dežmanova 8
10 000 Zagreb
 
Društvo študentov biologije
Večna pot 111
1000 Ljubljana
 

Slovensko odonatološko društvo
Verovškova 56
1000 Ljubljana
nabiralnik@odonatolosko-drustvo.si

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Večna pot 111
1000 Ljubljana
netopirji@sdpvn-drustvo.si

Skupino Za Savo finančno podpirajo:

 

ZA SAVO

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Trajanje projekta: 23. 11. 2020– 22. 2. 2021
Vrednost projekta: 5.000 eur

Sava je z 221 km toka najdaljša slovenska reka. Spada med bolje ohranjene reke v Evropi, njeno porečje je vroča točka evropske biodiverzitete. Eno največjih groženj Savi predstavljajo projekti hidroelektrarn. V Sloveniji imamo na njej že zgrajenih 8 velikih in več kot 200 malih HE, ki so prisotne tako na Savi kot njenih pritokih. Srednja Sava med Medvodami in Vrhovim je tako edini še ohranjeni daljši, prosto tekoči odsek Save v Sloveniji. Na tem območju živi naša osrednja populacija sulca, ki je ena najvitalnejših populacij v Evropi in na Balkanu. Srednja Sava predstavlja izjemno pomemben življenjski prostor številnih drugih domorodnih in ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst, hkrati pa ima velik pomen za ljudi. V savskih naplavinah se nahajajo zaloge kakovostne pitne vode, plodna polja v njenem porečju omogočajo pridelavo hrane, vodni in obvodni prostor ponuja prebivalcem možnosti za oddih in rekreacijo. Eno največjih groženj Savi predstavljajo projekti hidroelektrarn.

Holding Slovenske elektrarne (HSE) namerava na srednji Savi graditi verigo 10 novih velikih hidroelektrarn od Hrastnika do Tacna. V začetku oktobra 2020 je bila podpisana koncesijska pogodba in sporazum z občinami v Zasavju glede gradnje prvega odseka: HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke.

Vlada in HSE sta zainteresirana za čim hitrejšo izgradnjo HE na srednji Savi in v javnosti predstavljata zgolj argumente, ki so projektu v prid. Devet nevladnih organizacij, gibanj in civilnih iniciativ se je povezalo v skupino Za Savo: Društvo Eko krog, Zavod Leeway Collective, Inštitut LUTRA, Društvo za preučevanje rib Slovenije, Balkan River Defence, Mladi za podnebno pravičnost, Zavod REVIVO, Civilna iniciativa #ZaSavo Litija, Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja.

V okviru projekta bomo analizirali koncesijsko pogodbo in strategijo prestrukturiranja premogovniške regije Zasavje. Podprli bomo scenarij razvoja, ki temelji na spoštovanju njene naravne in kulturne dediščine. Naše ugotovitve in stališča bomo predstavili javnosti preko medijev in spletne strani, kjer zbiramo tudi podporo posameznikov in organizacij. Naš osrednji cilj je visoka javna podpora scenariju razvoja Zasavja, ki ne vključuje HE in temelji na zelenem razvoju, ohranjeni naravi ter zdravem življenjskem okolju. Krepili bomo pritisk na odločevalce za transparentnejše in bolj vključujoče postopke gradnje HE na srednji Savi ter oblikovanja razvojne strategije regije.

Nosilec projekta: Eko krog, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
Partner: Leeway Collective, zavod za promocijo in varovanje vodnih ekosistemov
Kontaktna oseba: Erika Oblak

Želite izvedeti več?

Prijavite se za prejemanje naših novic in obvestil.