Podporniki

Skupino Za Savo podpirajo:

Greenpeace Slovenija
Kladezna 12
1000 Ljubljana
info.slovenia@greenpeace.org

“Danes se soočamo ne samo z vse bolj nevarnim segrevanjem ozračja, temveč pospešeno izgubljamo dele rastlinskega in živalskega sveta, celotne ekosisteme. Podpiramo delo vseh vključenih v skupino Za Savo, saj se bomo v Sloveniji uspešno soočali z okoljskimi krizami le, če bomo zaščitili naše ekosisteme pred škodljivimi posegi, ohranili bogastvo naših rek, gozdov, morja, mokrišč. na področju proizvodnje energetike pa se še posebej v naslednjih letih posvetili opuščanju premoga ter izkoriščanju sončne in vetrne energije v rokah lokalnih skupnosti.”

Društvo Ekologi brez meja
Trubarjeva 50
1000 Ljubljana
info@ebm.si

“V letu 2020 smo skupaj prehodili, prekolesarili in preveslali celoten tok reke Save, ob tem organizirali čistilne akcije in opozarjali na posledice posegov na rečne ekosisteme. A naravi še vedno grozijo škodljivi posegi. Ekologi brez meja zato podpiramo nevladne organizacije in gibanja, ki nadaljujejo boj za reko Savo. Ker narava potrebuje glas.”

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000   Ljubljana
info.rzs@ribiska-zveza.si

“Ribiška zveza Slovenije izraža podporo ciljem kampanje Za Savo. Na RZS se zavedamo negativnih posledic gradnje HE in MHE na ribji živelj, posebej v primeru srednje Save in Natura 2000 območij.”

 

Ribiška družina Novo Mesto
Seidlova cesta 8
8000 Novo mesto
 
“Ribiška družina Novo Mesto podpira aktivnosti vaše organizacije za ohranjanje naravnih danosti v Republiki Sloveniji, 
še posebej pa podpiramo vse vaše aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju prosto tekoče srednje Save.
Pridružujemo se vašem poslanstvu za ohranjanje naravnih vodotokov, s čim manj škodljivih poseganj v naravne habitate.”
Botanično društvo Slovenije
Večna pot 111
1000 Ljubljana
 
“Botanično društvo Slovenije podpira nevladne organizacije, ki delujejo v okviru skupine Za Savo. 
Ob načrtih za izgradnjo novih HE na Savi mora imeti reka in njen ekosistem svoje zagovornike. 
Vedno novi posegi v rečni ekosistem puščajo nepredvidljive posledice na flori in favni, zato 
morajo biti odločitve o posegih sprejete v transparentni in odprti javni razpravi.”    
 
Društvo Dinaricum
Večna pot 111
1000 Ljubljana
 
“Omrežje rečnih ekosistemov deluje kot krvožilje krajine, po katerem se pretaka življenjska tekočina vseh bližnjih ekosistemov. S pregrajevanjem rek se resda trajnostno izkorišča potencial vodnega medija, vendar se hkrati trajnostno siromaši potenical vodnega ekosistema – življenjskega okolja od katerega so odvisni mnogi organizmi – tudi ljudje. Ker podpiramo ohranjanje narave, podpiramo pobudo Za Savo.”

CIPRA Slovenija
Trubarjeva 50
1000 Ljubljana
slovenija@cipra.org

“CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, je članica mednarodne mreže CIPER. Zavzemamo se za trajnostni razvoj gorskih območij; imamo status društva v javnem interesu. Na pobudo mreže CIPER je nastala Alpska konvencija – prva mednarodna pogodba v Evropi, namenjena zaščiti alpskih ekosistemov, promociji trajnostnega razvoja, skrbi za ohranitev prebivalstva, alpske duhovne in snovne dediščine ter kulture.”

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
Trubarjeva 50
1000 Ljubljana
info@umanotera.org

Udruga za ekološke aktivnosti Nova Zora
Dežmanova 8
10 000 Zagreb
 
Društvo študentov biologije
Večna pot 111
1000 Ljubljana
 

Slovensko odonatološko društvo
Verovškova 56
1000 Ljubljana
nabiralnik@odonatolosko-drustvo.si

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
Večna pot 111
1000 Ljubljana
netopirji@sdpvn-drustvo.si

Skupino Za Savo finančno podpirajo:

Text  |  Info: Enter some content to the textarea in the Text element, please.

Želite izvedeti več?

Prijavite se za prejemanje naših novic in obvestil.