Sodišče odpravilo odločbo o prevladi javne koristi energetike v postopku za gradnjo HE Mokrice

Sodišče odpravilo odločbo o prevladi javne koristi energetike v postopku za gradnjo HE Mokrice

Upravno sodišče je ugotovilo, da je treba najprej izvesti celoten postopek presoje vplivov na okolje in šele zatem postopek prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave. Za vse vrste in habitatne tipe območij Natura 2000 Spodnja Sava in Krka s pritoki bo sedaj potrebno izvesti natančno presojo vplivov, ki je bila do sedaj zelo pomanjkljiva in neustrezna. Poleg tega pa mora tudi določiti vse omilitvene ukrepe za vsako vrsto in habitatni tip. Družba HESS navaja že znane argumente v prid gradnji HE Mokrice: energetska samozadostnost Slovenije in poplavna varnost spodnje Save. Čeprav je znano, da bi dale Mokrice zgolj 1% (!) trenutno proizvedene električne energije na leto, in čeprav bi […]