Peticija za umik spornega predloga novele Zakona o vodah

Ministrstvo za okolje in prostor je po pritiskih strokovnih združenj in civilne družbe vendarle umaknilo sporno točko 69. člena, s katero bi se omogočilo gradnjo proizvodnih naprav z nevarnimi snovmi in odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih.

V noveli pa kljub opozorilom strokovnjakov in civilne družbe še vedno ostaja sporen 37. člen, ki bi dovolil do sedaj prepovedane posege na vodnih in priobalnih zemljiščih. S tem pa v enaki meri odpira nesprejemljiva tveganja za kakovost pitne vode.

Vodni in obvodni prostori, predvsem ob tekočih površinskih vodah, so namreč zelo pomembni tudi za varovanje podzemne vode in posledično glavnih virov pitne vode. Reke na svoji poti drenirajo podzemno vodo iz vodonosnikov in napajajo podzemno vodo s ponikanjem skozi dno struge v podtalje.

Tveganje za onesnaženje površinskih voda posredno torej prav tako pomeni tveganje za onesnaženje pitne vode. Kakršnokoli barantanje v stilu, mi bomo umaknili en člen, vi pa pristanete na tistega drugega, je zato pri vodah popolnoma nesprejemljivo.

Minister Vizjak obenem ves čas poudarja, da bodo na voljo ustrezne varovalke. V resnici pa ima že pripravljeni tudi noveli Gradbenega zakona in Zakona o varstvu okolja, ki nameravata porezati vse varovalke. Omenjeni noveli zakonov bi, če bosta sprejeti, namreč povsem onemogočili izdajo negativnih mnenj pristojnih državnih inštitucij, hkrati pa bi iz postopkov izključili nevladne organizacije s statusom v javnem interesu na področju varstva okolja.

Podpisniki peticije zahtevamo umik celotnega predloga novele Zakona o vodah, ki se ga zdaj sprejema po skrajšanem postopku. Zahtevamo izvedbo strokovne, celovite ter poglobljene javne obravnave sprememb zakona, ki lahko usodno vplivajo na našo vodno dediščino.

Če se strinjaš, podpiši peticijo in deli naprej!