Kaj pomeni sodna obravnava za hidroelektrarno Mokrice

Jutri, 22. marca, je svetovni dan voda. To bo tudi zelo pomemben dan za slovensko Savo, saj bo na ta dan potekal ustni del obravnave proti gradnji hidroelektrarne Mokrice. Če bo gradnja spoznana za legalno, bo to kot precedenčni primer (s prevlado javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave, ki jo evropska Habitatna direktiva (6. člen) predvideva le, kadar ni drugih alternativ nekemu posegu) dalo spodbudo gradnji tudi drugih okolju in naravi škodljivih objektov.

HE Mokrice bi bila sicer že šesta v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Če jo zgradimo, bo to pomenilo uničenje zadnjega prosto tekočega nižinskega dela reke Save v Sloveniji, s tem pa tudi nepopravljivo škodo za zavarovane vrste in njihove habitate v tem delu reke. Takšen poseg bi vplival tudi na kvaliteto površinske in podzemne vode. Ob tem bi omenjena hidroelektrarna v omrežje prispevala zgolj 1% letne porabe električne energije.

Spodnja Sava je sicer zaščitena kot Natura 2000 območje Spodnja Sava (SI3000304 Spodnja Sava).

Raziskave (monitoringi) Zavoda za ribištvo Slovenije so tekom več let pokazale izjemno negativne vplive že obstoječih spodnjesavskih hidroelektrarn na reko Savo in njen ekosistem. Številne domorodne in zavarovane vrste so iz reke po izgradnji HE izginile ali pa so njihove populacije v upadanju. Raziskave so pokazale tudi uničenje izlivnih delov rečnih pritokov, porast tujerodnih vrst, zaskrbljujoče pregrevanje vode v poletnem času in spremembo kisikovega režima v reki.

Spornost strokovnih mnenj, pridobljenih v postopku 

Sporna so tudi nekatera strokovna mnenja, pridobljena v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, in s tem povezani pritiski na javne naravovarstvene institucije. Zavod za ribištvo Slovenije je 8.3.2021 izdal negativno mnenje za gradnjo HE Mokrice (s podpisi strokovnjakov), vendar je bil kmalu po tem poklican na zagovor na svoje krovno ministrstvo (MKGP). Komaj 11 dni kasneje, 19.3.2021, se je mnenje zavoda “čudežno” spremenilo v pozitivno, iz njega pa so izginili skoraj vsi argumenti in vsebina. Pod pozitivnim mnenjem tudi ni podpisan noben strokovnjak – podpisan je le direktor zavoda. Zelo nenavadno je torej, da investitor kot relevantno šteje mnenje, pod katerega ni podpisan noben strokovnjak, in ki je bilo na nenavaden način spremenjeno v tako kratkem času.
(več o tem: Poklicani na zagovor | MLADINA.si).

Strateški dokumenti 

Ob tem velja omeniti, da je Upravno sodišče že leta 2020 razveljavilo Akcijski načrt za obnovljive vire energije (ANOVE 2010-2020) ravno zaradi verjetnih bistvenih negativnih vplivov novih hidroelektrarn na Savi in Muri na naravo. Upravno sodišče je zato Ministrstvu za okolje in prostor naložilo ponovno presojo vplivov na okolje.
(Več: Upravno sodišče ustavilo akcijski načrt za obnovljive vire energije – Delo).

Pojavlja se torej vprašanje: kako lahko razmišljamo o gradnji novih hidroelektrarn, čeprav zanje strateškega načrta sploh nimamo oziroma ga je sodišče zaradi neustreznosti razveljavilo, novega pa ministrstvo še vedno ni pripravilo?

Zanemarljivo ni niti dejstvo, da so pripravljalci okoljskega poročila za Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) 2020 predlagali izločitev novih velikih hidroelektrarn iz omenjenega načrta, in to ravno zaradi njihovih pričakovanih negativnih vplivov na naravo in okolje. Ugotovili so tudi, da bi imele HE negativen vpliv na dobro stanje površinskih voda, katerega ohranjanje je eden od ciljev tako evropske Vodne direktive kot slovenskega Zakona o vodah.
Vir: Elektroinštitut Milan Vidmar, ZaVita in Stritih. 2020. Okoljsko poročilo: Tehnična podpora za celovito presojo vplivov na okolje za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo.

Sprejeta sporna odločba o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave

Spomnimo, da je vlada Republike Slovenije 20. 5. 2022 izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt HE Mokrice. To pomeni gradnjo hidroelektrarne v zavarovanem območju Natura 2000 (SI3000304 Spodnja Sava). Odločba je bila izdana kljub temu, da je bila takratna vlada Janeza Janše v odhajanju in bi torej morala opravljati le nujne tekoče posle. Mladi za podnebno pravičnost so novo vlado 8.7.2022 javno pozvali k razveljavitvi odločbe ter ponovni strokovni presoji, čemur pa je tudi nova vlada Roberta Goloba nasprotovala in ne glede na pravno in okoljsko spornost nadaljevala postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja (več: Mladi za podnebno pravičnost in ministrstvo na različnih bregovih glede HE Mokrice – RTV SLO).

Nasprotovanje sporni odločbi o prevladi javne koristi energetike so avgusta 2022  javno izrazili tudi nekateri slovenski znanstveniki v odprtem pismu: https://www.delo.si/mnenja/pisma-bralcev/poziv-znanosti-glede-gradnje-novih-hidroelektrarn/.